Valerka859
Воинам клинки, ушастым луки
Еще одна кельтская арфа.
IMG_4233 by Valerka Zhdanov, on Flickr